Náhradné diely pre všetky autá nájdeš tu:  www.autopitt.sk

Obchodné podmienky

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Údaje o prevádzkovateľovi www.motopitt.sk , ďalej len „predávajúci“.

Predávajúcim je spoločnosť AutoPitt, s.r.o., Štúrová 803/40, Nová Baňa 968 01, spoločnosť je

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel : Sro , Vložka číslo

:20543/S, IČO: 46276556 , DIČ: 2023304184, IČ DPH: SK2023304184, predávajúci je platcom DPH,

Zodpovedný vedúci: Július Pittner st., tel. +421 905 264 597, e-mail: julius.pittner@autopitt.sk (ďalej

len „predávajúci“).

1.2 Predmetom predaja sú autodiely, autodoplnky, moto oblečenie, vybavenie pre motorkárov, moto

doplnky, predaj skútrov a štvorkoliek (ďalej len „tovar“).

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje

predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva

kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Cena tovaru

2.1 Cena za tovar je uvedená v peňažnej mene EUR (€).

2.2 Predávajúci je platcom DPH.

2.3 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane

DPH platnej v Slovenskej republike .

2.4 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob

doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3. Objednávka tovaru

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na stránkach internetového

obchodu www.autopitt.sk

3.2 Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom

doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade

potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky s povinnosťou platby sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a

zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa

objednávky.

3.5 Zrušenie „STORNO“ objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru

bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke

predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky

potvrdí predávajúci kupujúcemu STORNO objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už

bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet

kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. V prípade, že predávajúci už

zaslal kupujúcemu tovar, realizuje kupujúci odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar.

V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný

tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v

prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje,

nedostupnosť, ...).

3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil

svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri

predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku, uhradením faktúry prevodom na účet predávajúceho,

platobnou kartou alebo v hotovosti

4.2 Platba je možná len v mene EUR.

4.3 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU

odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu

oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

4.5 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov od 1 do 3 pracovných dní

od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je v prípadoch nedostupnosti tovaru na sklade

predávajúceho 10 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a

termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak

kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v

súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.

4.6 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

4.7 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci

vyberie z ponúkaných možností pri zadávaní objednávky:

a) Slovenskou poštou – doručenie na adresu

b) Slovenskou poštou – balík na poštu

c) Kuriérom GLS

d) Denným rozvozom do miest, ktoré má predávajúci vo vopred určenej trase

e) Osobný odber

4.8 Osobný odber tovaru je možný na základe výzvy predávajúceho. Predávajúci oznámi kupujúcemu

termín osobného odberu tovaru e-mailom alebo telefonicky.

Adresa pre osobný odber tovaru a prevádzkové hodiny:

AutoPitt, s.r.o., Štúrová 803/40, Nová Baňa 968 01

Pondelok až Piatok: od 8:00 do 17:00

Sobota: od 8:15 do 10:30

Nedeľa: zatvorené

4.9 Cena za dopravu/poštovné tovaru na určené miesto je určená nasledovne:

a) cena za balík doručený Slovenskou poštou je 4 €

b) cena za balík doručený kuriérom GLS je 4,50 €

c) osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery u predávajúceho je bez poplatku

d) Denným rozvozom do miest určených dodávateľom si predávajúci neučtuje, pokiaľ to

nepresahuje jeho trasu

4.10 Miesto odberu je stanovené na základe zadaných údajov pre doručenie v objednávke

kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

4.11 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru

skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa.

Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.

4.12 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň

ako dodací list.

4.13 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý

spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu

prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom

prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia

posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného

tovaru.

4.14 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a

tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a

balné platí kupujúci ako za jeden balík.

5. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od

vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo

dňa prevzatia tovaru, ale len pokiaľ sa nejedná o originál diel, ktorý sa nedá vrátiť a zákazník je o tom

upovedomený.

5.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho

v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá

ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne

formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len

„oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý

predávajúci zverejňuje na svojich internetových stránkach

5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť

predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie

tovaru, ale len pokiaľ sa nejedná o originál diel, ktorý sa nedá vrátiť a zákazník je o tom

upovedomený.

5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia

oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na

základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a

iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. uvedené v odsekoch 5.5 a 5.6

a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu

služby, ale len pokiaľ sa nejedná o originál diel, ktorý sa nedá vrátiť a zákazník je o tom

upovedomený.

5.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ

výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný

predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré

si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný

predávajúcim.

5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil,

že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

5.5 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar

doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je podľa § 7 ods. 6 písmeno e)

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany

zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

6. Reklamácie a záručné podmienky

6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným

zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s

výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy

postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie

postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním,

mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,

spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami

uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými

predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby

alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak

chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!

6.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s

kópiou faktúry alebo kópiou dokladu z registračnej pokladne. Kupujúci je povinný spolu s tovarom

zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na svojich internetových stránkach

6.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od

dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má

spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením

oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia

v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť

znova od dátumu vybavenia reklamácie..

6.7 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:

6.7.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok na adresu predávajúceho

uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby

výrobku. Kupujúci si môže reklamáciu uplatniť aj osobne v prevádzke predávajúceho.

6.7.2 Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom info@autopitt.sk

2) tovar zašlite (nie na dobierku) na našu adresu

3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu

4) zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného, ktorý slúži ako

záručný list, reklamačný formulár našej firmy, doklad o montáži, protokol zo servisu o

chybnom náhradnom diele (v prípade, že ním disponuje), ktorý chce kupujúci reklamovať, pri

elektrických veciach výpis z diagnostiky, alebo akéhokoľvek iného zariadenia, ktoré udáva

chybu

6.7.3 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený

do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého

tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

6.8 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné

náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie

reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob

prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.

6.9 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo

zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

6.10 Informácia o alternatívnom riešení sporov (ARS)

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa

domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o

nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní

odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad

Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46,974 00 Banská

Bystrica 1, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname

subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

(zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených

subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci má možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie

svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť

platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri

predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré

predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line.

Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť

predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

7.2 Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné

údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a

ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a

preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je

vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a

to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru na adresu kupujúceho,

registrácia v internetovom obchode www.autopitt.sk, komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo

telefónu s kupujúcim.

7.3 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. §

11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len

„ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 7.1. a to

na účely uvedené v bode 7.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho

zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu

spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods.

1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou

formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim

predávajúcemu.

7.4 Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke

internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

7.5 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať

výlučne na účely uvedené v bode 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.6 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné

údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

7.7 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje

v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne

záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7.8 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom

systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa

odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania

operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal predávajúci jeho

osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom

spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré

sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania

úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,

ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby v § 28 a nasl. zákona

o ochrane osobných údajov.

7.9 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ poskytuje osobné údaje

kupujúceho na účely uvedené v bode 7.2 týchto podmienok týmto sprostredkovateľom:

Doručovanie tovaru:

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

GLS - General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

IČO: 36 624 942

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka

č. 9084/S

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46,974 00 Banská Bystrica 1

odbor výkonu dozoru tel. č.: 048/ 412 49 69, 048/ 415 18 71 fax č.: 048/ 412 46 93 http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

8.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné

ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a

doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

8.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito

všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

8.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 08.02.2018.

V Novej Bani, dňa 08.02.2018

Naši dodávatelia

Prehľad všetkého dôležitého

Kariéra

Naši dodávatelia

Nenalezeno

Obchodní podmínky

Odstúpeni od zmluvy

Pravidla používání souborů cookies

Registrace

Zboží na zvláštní objednávku nevratné

Zásady Ochrany Osobních Údajů

vratné části

AutoPitt s.r.o., Štúrova, 803/40, 968 01, Nová Baňa

Pondelok - Piatok: 8:00 do 17:00, Sobota: 8:00 do 10:30 více na kontakt

BLOG

Tu zobrazené údaje, najmä celá databáza,

nesmú byť kopírované. Zdržte sa, dáta alebo celú databázu kopírovať, distribuovať a/alebo

vykonávať tieto činnosti tretími stranami bez predchádzajúceho súhlasu TecAlliance. V

opačnom prípade sa jedná o porušenie autorských práv a takáto činnosť bude trestne

stíhaná.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.

Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického

výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

0 produktů k porovnání PorovnávanieZobraziť porovnanie